Általános Szerződési Feltételek

Clonable ("Clonable" és/vagy "mi") szigorúan az alábbi feltételek szerint kínál Önnek egy platformot, amelyek nem képezik vita tárgyát, és amelyek az Ön értesítését követően a Clonable teljes belátása szerint módosíthatók, az alábbi feltételek rendelkezéseire is figyelemmel. Azzal, hogy elfogadja és elfogadja a jelen Platformszerződés (a "Szerződés") feltételeit azáltal, hogy; (a) kiválasztja a "Elfogadom" opciót, (b) befejezi a regisztrációs folyamatot (c) a Platform bármilyen módon történő használatával, például tartalmak letöltésével vagy feltöltésével, vagy a Clonable és/vagy harmadik felek által a Platformon keresztül elérhetővé tett szolgáltatások igénybevételével, Ön a Clonable ügyfelévé válik, és elfogadja az alábbi feltételeket, valamint jogi és kötelező érvényű megállapodást köt a Clonable. Ebben a megállapodásban az Önre és/vagy az Önre és/vagy a felhasználóra és/vagy az ügyfélre történő minden hivatkozás a Clonable oldalon a megállapodást megkötő félre vonatkozik.

Áttekintés

Clonable biedt bepaalde diensten aan op of via onze website, www.Clonable.net (en andere, evt. vertaalde domeinnamen, zoals www.Clonable.hu, e.d., (het “platform”). Het platform biedt een multi-purpose vertaaldienst die het mogelijk maakt om uw lokale site om te zetten in een meertalige en/of meer-landen website, (de “Clonable-dienst”). De Overeenkomst is van toepassing op de Clonable-dienst. Alle inhoud en diensten beschikbaar gesteld via het platform die niet beschikbaar werden gesteld op de datum “Laatst herzien op” onderaan, zullen automatisch worden geacht deel uit te maken van de Clonable-dienst wanneer ze voor het eerst beschikbaar worden gesteld via het platform.

A feltételek elfogadása / Felvétel

Nem használhatja a Platformot, ha nem ért egyet a Megállapodás feltételeivel. Továbbá, nem használhatja a Platformot, ha (i) a helyi törvények és előírások tiltják a Platform használatát; vagy (ii) nem teljes mértékben képes és kompetens arra, hogy kötelező érvényű szerződést kössön a Clonable címmel. A Platform használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges joggal, hatáskörrel és képességgel, valamint a Szerződés valamennyi feltételének betartásához.

Adatvédelmi szabályzat

Clonableinformációvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatát a Clonable adatvédelmi irányelvek tükrözik. Ön beleegyezik, hogy a Clonable az Ön adatait az adatvédelmi irányelveknek megfelelően használja fel.

Regisztráció

A Clonable szolgáltatás és a Clonable platform használatának feltétele, hogy Ön jogilag tulajdonosa legyen annak a weboldalnak, amellyel kapcsolatban a platformot, a Clonable szolgáltatást használja. Továbbá feltétel, hogy Ön (vagy a weboldal tulajdonosának törvényes meghatalmazottja) az ezzel kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjog tulajdonosa. A Clonable szolgáltatás és platform használatához regisztrálnia kell a Clonable oldalon. A Clonable oldalon történő regisztrációhoz meg kell adnia egy érvényes e-mail címet (amelyet a fiók egyedi azonosítójaként használunk), a nevét és egy jelszót. Kizárólag Ön felelős jelszava és fiókja titkosságának megőrzéséért, és vállalja, hogy nem adja át, nem adja kölcsön és nem adja át más módon e-mail címét vagy jelszavát, illetve a Clonable szolgáltatás és platform használatát vagy a Clonable platformhoz való hozzáférését harmadik félnek. Ön kizárólagosan felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiókja alatt történik. Jelszavát vagy egyéb fiókadatait bármikor megváltoztathatja a Profiloldalán elérhető utasítások követésével. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti minket fiókja jogosulatlan használatáról vagy a fiókjával vagy a Clonable szolgáltatással kapcsolatos bármilyen más biztonsági jogsértésről, és gondoskodik arról, hogy minden munkamenet végén "kijelentkezzen" / lezárja fiókját (ha alkalmazható).

A Clonable szolgáltatás és platform használatakor Ön elfogadja, hogy: (i) megadja az Önre vonatkozó bizonyos aktuális, teljes és pontos információkat, amikor a Platform kéri, és (ii) karbantartja és frissíti ezeket az információkat, ahogyan az szükséges ahhoz, hogy azok aktuálisak, teljesek és pontosak maradjanak. Ha az Ön által az első regisztráció során megadott bármely információ helytelen, a Clonable fenntartja a jogot, hogy azonnal megszüntesse az Ön fiókját és a Clonable szolgáltatás és a Platform használatára vonatkozó jogát. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön nem tesz eleget a fenti kötelezettségek bármelyikének.

Fizetés

A különböző díjstruktúrák és a Clonable szolgáltatásért fizetendő díjak a platformon ("Díjak") vagy az Ön mint ügyfél számára külön szerződésben kerülnek meghatározásra. A Clonable szolgáltatásokat a Clonable a Clonable általi online regisztráció elfogadását és a Clonable szolgáltatásért fizetendő, a Platformon vagy az Önnel mint ügyféllel kötött külön szerződésben meghatározott vonatkozó Díjak teljes megfizetését követően végzi el.

Clonable a Clonable szolgáltatás díjait évente egyszer, január 1-jén módosíthatja a CBS fogyasztói árindexének felhasználásával az infláció kiigazítása céljából. A havi 2%-nál magasabb infláció esetén a Clonable havonta módosíthatja az árat a CBS fogyasztói árindexe alapján.

Amennyiben Ön nem fizeti meg az esedékes díjat, többek között visszaterhelés, csalás, visszautasított hitelkártya vagy bármely más okból, a Clonable jogosult azonnal felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön hozzáférését a platformhoz és a Clonable szolgáltatásaihoz, a Clonable rendelkezésére álló bármely más jog vagy jogorvoslat sérelme nélkül.

Clonable fenntartja a jogot, hogy időről időre megváltoztassa a Clonable szolgáltatásokért felszámított fizetési politikáját és díjait, és az ilyen változtatások azonnal hatályba lépnek. Minden Díj és egyéb díj a Platformon megadott pénznemben fizetendő. Ha nincs pénznem feltüntetve, minden Díj EUR-ban van megadva, és nem tartalmazza az adott joghatóságban alkalmazandó adókat (beleértve, de nem kizárólagosan az ÁFA-t, ha alkalmazható).

Ön beleegyezik, hogy a Clonable oldalon fizeti meg a Clonable oldalon vásárolt Clonable-szolgáltatások díjait. Ön továbbá elfogadja, hogy Ön felelős a megállapodás megkötésének helye szerinti joghatóságban esedékes és fizetendő összes alkalmazandó adó megfizetéséért.

A Clonable szolgáltatásokért történő fizetés egy biztonságos, harmadik féltől származó weboldalon keresztül történik. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az internetes adatátvitel nem garantálható teljesen biztonságos vagy privát, és hogy az Ön által megadott bármely információ (beleértve a hitelkártyaadatokat is) harmadik fél által potenciálisan olvasható és/vagy lehallgatható. A Clonable nem vállal felelősséget az Ön által a Clonable szolgáltatások céljaira megadott adatok lehallgatásáért és/vagy "feltöréséért" vagy az Ön által megadott információkhoz való egyéb jogosulatlan hozzáférésért.

A Clonable szolgáltatás használatára és elérésére vonatkozó engedély

Clonable verleent u hierbij, en u aanvaardt hierbij, een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie (“Licentie”) om het platform te gebruiken om gebruik te maken van de Clonable-dienst. Alle intellectuele eigendom (met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, octrooien, enz.) die blijkt uit of belichaamd is in en/of verbonden/gerelateerd is aan het platform (met inbegrip van, zonder beperking, de softwarecode, gebruikershandleidingen en alle andere documentatie) zijn en blijven uitsluitend eigendom van Clonable. Niets in deze Overeenkomst en/of het verlenen van de Licentie zal een verklaring van afstand inhouden van Clonables’ intellectuele eigendom onder enige wet. De licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van het platform, de Clonable-dienst of de inhoud ervan; enig afgeleid gebruik van dit platform, de Clonable-dienst of de inhoud ervan; of enig gebruik van data mining, robots, of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractieinstrumenten. Het platform, de Clonable-dienst of enig deel daarvan, mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clonable. Verder mag u een deel of het geheel van het ontwerp, of look-and-feel van het platform niet kopiëren of imiteren. Deze worden beschermd door Intellectueel Eigendom. Clonable kan, van tijd tot tijd, nieuwe hulpmiddelen en middelen op het platform vrijgeven of andere diensten en/of functies voor het platform introduceren. Alle nieuwe diensten en functies zullen onderworpen zijn aan deze Overeenkomst, alsmede aan alle aanvullende gebruiksvoorwaarden die wij kunnen uitbrengen voor deze specifieke diensten of functies. Wat misbruik van het platform is zal worden bepaald door Clonable, naar eigen goeddunken. Clonable behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen als Clonable bepaalt dat u zich niet aan de Overeenkomst hebt gehouden.

A tartalom felhasználásának korlátozása

U erkent dat het platform informatie, software, foto’s, video, tekst, grafieken, muziek, geluiden of ander materiaal (collectief, “inhoud”) kan bevatten die beschermd zijn door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of in de toekomst zullen worden ontwikkeld. De volledige inhoud, samen genomen, is beschermd onder de Nederlandse auteursrechtwetten als een collectief werk, en wij bezitten een auteursrecht op de selectie, coördinatie, schikking en verbetering van dergelijke inhoud. Wijziging van de inhoud of gebruik van de inhoud voor enig ander doel, met inbegrip van het gebruik van dergelijke inhoud op enige andere website of genetwerkte computeromgeving is strikt verboden. Tenzij anderszins vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan, stemt u ermee in het platform of de Clonable-dienst, met inbegrip van de inhoud, niet te reproduceren, opnieuw te verspreiden, te verkopen, te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken op te baseren (geheel of gedeeltelijk), te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te demonteren of anderszins geheel of gedeeltelijk te verminderen. De Clonable naam en het logo zijn het intellectuele eigendom van Clonable. Alle andere handelsmerken die op het platform verschijnen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Onze partners kunnen ook aanvullende eigendomsrechten hebben op de inhoud die zij beschikbaar stellen via de Clonable-dienst en het platform. De handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van ons, geregistreerd of niet geregistreerd, mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van ons is, op een wijze die verwarring kan veroorzaken. Niets op het platform mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een van onze handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

A termék minősége

Clonable igyekszik a lehető legpontosabb lenni. a Clonable azonban nem garantálja, hogy a termékleírások, a szöveg és/vagy a weboldaláról lefordított egyéb információk pontosak, teljesek, megbízhatóak, aktuálisak és/vagy hibamentesek. A fentiekben meghatározott minőségbiztosításra vonatkozó kizárás ellenére a Clonable, de nem köteles, felhasználja az Ön weboldalának felhasználói magatartását a Clonable szolgáltatás termékminőségének javítása érdekében. Ön elfogadja, hogy sem a Clonable, sem annak kapcsolt vállalkozásai és szolgáltatói nem vállalnak felelősséget a Clonable szolgáltatásokkal és az Ön weboldalán található lefordított információkkal kapcsolatos pontatlan, hiányos, megbízhatatlan vagy hibás működésért.

A platformon keresztül benyújtott anyagok

A "Clonable szolgáltatáson és platformon keresztül beküldött anyagok" fogalma alatt itt az Ön weboldalán található valamennyi adat, információ, szöveg, szoftver, hangfájl, kép, fénykép, grafika, videó, üzenet, fájl, link vagy bármely más anyag ("anyag") értendő, függetlenül attól, hogy az Ön weboldalán található, akár szkriptekkel, jelszóval elrejtett vagy más módon védett. Az anyagok a Clonable szolgáltatás tárgyát képezik, amely magában foglalja az anyagok átadását egy harmadik félnek, hogy mi elvégezzük a Clonable szolgáltatást. Ön elfogadja, hogy amennyiben anyagokat tesz közzé a platformon keresztül, automatikusan nem kizárólagos, világméretű, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem visszavonható engedélyt ad a Clonable és jogutódainak és megbízottjainak az anyagok felhasználására, letöltésére és kinyomtatására, megjelenítésére, módosítására, közzétételére és részben vagy egészben történő adaptálására a Clonable szolgáltatás teljesítése céljából. Ön kizárólagosan felelős az Ön által a Platformon keresztül küldött, közzétett vagy terjesztett valamennyi anyagért, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által küldött e-mail üzenetek, információk, vélemények, felhasználói értékelések, közzétett fényképek vagy képek tartalmát, illetve a kapcsolódó anyagokat. Az anyagok weboldalára történő beküldésével Ön kijelenti és garantálja, hogy az ilyen anyagok és az azokban szereplő képmások minden joga, jogcíme és érdekeltsége az Öné. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy (a) fenntartjuk a jogot (de nem vagyunk kötelesek) az anyagok értékelésére, mielőtt engedélyeznénk azok közzétételét vagy más módon történő tárolását a Platformon keresztül a Clonable szolgáltatással kapcsolatban; és (b) saját belátásunk szerint az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét megtehetjük: (i) az anyagok benyújtásának ellenőrzése; (ii) az anyagok közzétételének vagy tárolásának módosítása, törlése vagy megtagadása, illetve engedélyezése; és/vagy (iii) bármely anyag vagy a Platformon keresztül történő bármilyen kommunikáció, valamint az átvitelük körülményeinek nyilvánosságra hozatala a következők számára: (a) harmadik felek számára a Clonable szolgáltatás és a platform működtetése érdekében; (b) a vonatkozó törvényeknek való megfelelés; (c) kormányzati kérésekre való válaszadás; (d) érvényes jogi eljárásoknak való megfelelés; (e) a Clonable, a platform látogatóinak vagy a nyilvánosságnak a jogainak, magánéletének, biztonságának vagy tulajdonának védelme; (f) a rendelkezésre álló jogorvoslatok érvényesítésének lehetővé tétele vagy az általunk elszenvedett károk korlátozása. és/vagy (g) érvényt szerezni a Megállapodásnak; és/vagy (iv) megosztani az anyagokat a megfelelő hatóságokkal és pénzügyi intézményekkel, ha a Clonable saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy: (a) Ön megpróbálja becsapni a Clonable oldalt; (b) Ön csalárd tevékenységet vagy más tiltott tranzakciót követ el; (c) Ön bűncselekményt követ el; vagy (d) az anyagok gyűlöletkeltő jellegűek. Semmilyen körülmények között sem mi, sem az alkalmazottaink, tisztségviselőink, igazgatóink, részvényeseink, ügynökeink, képviselőink vagy kapcsolt vállalkozásaink nem vállalnak felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet az Ön által az Anyagokra való hagyatkozás okoz. Ezen túlmenően, nem áll módunkban ellenőrizni a Clonable szolgáltatás és platform bármely részén keresztül önkéntesen közzétett információk harmadik felek általi felhasználását (beleértve, de nem kizárólagosan az újraközlést) vagy visszaélésszerű felhasználását, és nem vagyunk felelősek a Clonable szolgáltatás és platform bármely részén keresztül önkéntesen közzétett információk felhasználásából (beleértve, de nem kizárólagosan az újraközlést) eredő károkért. A jelen Megállapodás feltételeire is figyelemmel Ön nem tölthet fel, tárolhat, terjeszthet, továbbíthat, mutathat be, adhat elő, tehet hozzáférhetővé vagy más módon közölhet a nyilvánossággal olyan anyagokat, amelyekhez nem rendelkezik a szükséges jogokkal. Különösen a szerzői jogvédelem alatt álló anyagok bármilyen jogosulatlan felhasználása az Ön anyagaiban (beleértve a reprodukciót, terjesztést, módosítást, adaptációt, nyilvános megjelenítést, nyilvános előadást, származékos művek készítését, hozzáférhetővé tételét vagy a platformon keresztül történő más módon történő nyilvánossághoz közvetítést) sértheti harmadik felek jogait, és szigorúan tilos. Az ilyen jogsértések a Megállapodás és a Platformhoz való hozzáférésének megszüntetését eredményezhetik, valamint az érintett jogtulajdonos által vagy nevében polgári vagy büntetőeljárást is indíthatnak Ön ellen.

Harmadik fél webhelyeire mutató linkek

A Platform tartalmazhat más weboldalakra vagy erőforrásokra mutató linkeket, illetve harmadik fél tartalma tartalmazhat linkeket. Mivel nem rendelkezünk ellenőrzéssel az ilyen oldalak és erőforrások felett, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen külső oldalak vagy erőforrások elérhetőségéért, és nem támogatjuk azokat, és nem vállalunk felelősséget az ilyen oldalakon vagy erőforrásokon keresztül elérhető vagy azokon található tartalmakért, hirdetésekért, termékekért, szolgáltatásokért vagy egyéb anyagokért (együttesen "Harmadik fél anyagai"). Ön tudomásul veszi, hogy harmadik féltől származó, sértő, illetlen vagy kifogásolható anyagoknak lehet kitéve. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek vagy felelősséggel tartozunk, sem közvetlenül, sem közvetve, semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet közvetlenül vagy közvetve az ilyen webhelyeken vagy forrásokon elérhető vagy azokon keresztül elérhető harmadik féltől származó anyagok használata vagy az azokra való támaszkodás okoz.

Elérhetőség

Clonable vállalja, hogy ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Clonable szolgáltatásokat és a Platformhoz való hozzáférést a hét minden napján, a nap 24 órájában biztosítsa. Előfordulhat azonban, hogy a Platformhoz való hozzáférés megszakad karbantartás, frissítés és javítás miatt, amit Ön tudomásul vesz, hogy ez a Clonable által végzett szükséges funkció, vagy a távközlési kapcsolatok és berendezések meghibásodása miatt, amelyre a Clonable nem tud hatni, a Clonable nem vállal felelősséget az ebből eredő bevételkiesésért. A Clonable a Platformot vagy annak bármely részét ideiglenesen vagy véglegesen módosíthatja vagy megszüntetheti, az Ön értesítésével vagy anélkül.

A felhasználóknak nyújtott garancia, kártérítési kötelezettség és lemondás

Ön kijelenti és garantálja, hogy: (a) Ön rendelkezik a szellemi tulajdonjogokkal, vagy megszerezte az összes szükséges engedély(eke)t és engedély(eke)t az Anyagnak a Platformmal kapcsolatos használatához, vagy a Megállapodás által egyébként megengedett módon történő felhasználásához; (b) Ön rendelkezik a Megállapodásban meghatározott engedély megadásához szükséges jogokkal. (c) az Ön Anyagában ábrázolt valamennyi személytől engedélyt kapott az Anyagának a Megállapodásban meghatározottak szerinti felhasználására, beleértve az Anyag terjesztését, nyilvános bemutatását, nyilvános előadását és sokszorosítását; és (d) az Ön Anyaga nem sérti vagy sérti bármely személy, vállalat vagy szervezet, vagy más harmadik fél szellemi tulajdonjogát vagy egyéb tulajdonjogát, beleértve a nyilvánossághoz vagy a magánélethez való jogot. Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Clonable -t és annak részvényeseit, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, tisztviselőit, ügynökeit, alkalmazottait, társmárkázóit vagy egyéb partnereit és licencadóit minden olyan követelés vagy igény alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amely az Ön által készített Anyagból, a Platform Ön általi használatából vagy abból ered. a platformmal való kapcsolata, bármely olyan állítás, amely szerint az Ön anyaga kárt okozott bárki másnak, az Ön és a platformon keresztül hirdető vagy reklámozó bárki más közötti ügyletek, a szerződés feltételeinek megszegése, vagy bármely jog megsértése, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

A garanciák elutasítása

Ön kifejezetten megérti és elfogadja, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben: A Clonable a platformot és a tartalmat "úgy, ahogy van" biztosítja, bármiféle kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garancia nélkül, beleértve a jogcímre, a jogsértésmentességre, az eladhatóságra vagy a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat. Az alábbiak korlátozása nélkül, a Clonable és licencadói nem vállalnak garanciát arra, hogy (a) a platform és a tartalom megfelel az Ön igényeinek, vagy folyamatosan elérhető, megszakítás nélküli, időtálló, biztonságos vagy hibamentes lesz; (b) a platform és a tartalom és a tartalom használatából származó eredmények hatékonyak, pontosak vagy megbízhatóak lesznek; (c) a platform és a tartalom minősége megfelel az Ön elvárásainak; vagy hogy (d) a platform vagy a tartalom bármely hibája vagy hiányossága kijavításra kerül. A Clonable oldalról, illetve a platform és a tartalom használatán keresztül vagy annak igénybevételével Ön által szerzett semmilyen szóbeli vagy írásbeli tanácsadás vagy információ nem keletkeztet olyan garanciát, amelyet az általános szerződési feltételek kifejezetten nem tartalmaznak. a Clonable kifejezetten kizár minden felelősséget a platform használatából vagy a platformon való részvételből eredő, valamint a platformból és a tartalomból eredő cselekményekkel kapcsolatban. A Clonable szolgáltatás eredményeként letöltött, elérhetővé tett vagy a platform használata révén más módon megszerzett bármilyen tartalomhoz a felhasználó saját belátása és kockázata szerint fér hozzá, és kizárólag Ön felelős a számítógépes rendszerében a letöltésből eredő károkért vagy adatvesztésért. Clonable nem vállal felelősséget a platform felhasználójának számítógépére letöltött számítógépes vírusokért vagy hasonló kódokért. a Clonable nem vállal felelősséget a linkelt oldalakon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított platformokért vagy anyagokért. a Clonable nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felekért, azok tartalmáért vagy platformjáért, és nem vállal felelősséget azokért. A felhasználók az ilyen harmadik felekkel való bármilyen kapcsolatot saját felelősségükre kötnek. A menedzserek, házigazdák, résztvevők, moderátorok és egyéb harmadik felek nem a Clonable felhatalmazott szóvivői, és nézeteik nem feltétlenül tükrözik a Clonable véleményét. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a Clonable nem vállal felelősséget a szellemi tulajdonjogokból, rágalmazásból, magánélet védelméből, nyilvánosságból, obszcenitásból vagy más törvényekből eredő anyagokkal kapcsolatban. A Clonable továbbá kizár minden felelősséget bármely anyag felhasználásával, visszaélésével, elvesztésével, megváltoztatásával vagy elérhetetlenségével kapcsolatban. A Clonable nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely abból ered, hogy valaki más az Ön tudtával vagy tudta nélkül használja az Ön jelszavát, fiókját vagy fiókinformációit a platformmal kapcsolatban.

A felelősség korlátozása

A Clonable, annak részvényesei, tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai, partnerei, licencadói vagy beszállítói semmilyen körülmények között nem felelnek Önnek vagy bárki másnak bármilyen különleges, véletlen, közvetett, közvetett, következményes vagy büntető jellegű kárért, beleértve a használat, az adatok vagy a nyereség elvesztéséből eredő károkat is. függetlenül attól, hogy az előre látható volt-e vagy sem, vagy ha a Clonable -t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, vagy bármilyen felelősségi elméleten alapul, beleértve a szerződés vagy garancia megszegését, a gondatlanságot vagy más szabálysértést, vagy bármilyen más, a platform vagy a tartalom használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő igényt. A Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a Clonablefelelősségét a Clonable vagy alkalmazottai súlyos gondatlanságáért vagy szándékos mulasztásáért, illetve halálért vagy személyi sérülésért. ClonableA Clonable és a közötti megállapodásban meghatározott havi fizetendő összegre korlátozódik a és az Ön között létrejött megállapodásban meghatározott teljes felelőssége, valamint részvényeseinek, kapcsolt vállalkozásainak, licencadóinak és beszállítóinak felelőssége a jelen megállapodás alapján vagy azzal kapcsolatban. Ez a korlátozás akkor is érvényes, ha a Clonable -t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és a korlátozott jogorvoslatok lényeges céljának elmaradása ellenére.

A védett információk iránti elkötelezettség

U erkent dat Clonable het exclusieve recht, de titel en het belang heeft in de Intellectuele Eigendom met betrekking tot het platform en de Clonable Diensten. “Intellectueel eigendom” betekent auteursrecht, morele rechten, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, oneerlijke concurrentie, en alle andere intellectuele en eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die rechten die voortvloeien uit de Clonable-diensten en het platform. U erkent dat u geen recht, titel of belang heeft op het Intellectuele eigendom in het platform, met inbegrip van alle inhoud die voortvloeit uit de multipurpose vertaaldienst die u in staat stelt uw lokale site om te zetten in een multi-language website, afgezien van het recht om dergelijke Intellectuele Eigendom te gebruiken op het platform zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst. U zult al het nodige doen om de rechten van Clonable zoals uiteengezet in deze paragraaf 16 te beschermen en op verzoek van Clonable zult u elke handeling verrichten die nodig is om Clonable’s eigendom van dergelijke rechten te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het uitvoeren van alle documenten.

A Clonable szolgáltatás megszüntetése és módosítása

Ön elfogadja, hogy saját belátásunk szerint megszüntethetjük jelszavát, fiókját (vagy annak bármely részét), illetve a Clonable szolgáltatás és a Platform használatát, valamint eltávolíthatjuk és megsemmisíthetjük a Platformon található bármely anyagot, bármilyen okból, beleértve, de nem kizárólagosan, ha úgy véljük, hogy Ön megsértette a Megállapodás betűjét vagy szellemét. Megbízható információk kézhezvételekor is megszüntetjük a fiókját, ha bármilyen törvény megsértésére vonatkozó megbízható információt kapunk, és együttműködünk a bűnüldöző hatóságokkal az ilyen ügyekben. Saját belátásunk szerint és bármikor megszüntethetjük a Clonable szolgáltatás vagy annak bármely részének nyújtását, értesítéssel vagy anélkül. Ön elfogadja, hogy a Platformhoz való hozzáférésének a Szerződés bármely rendelkezése szerinti megszüntetése értesítés nélkül is megtörténhet, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy azonnal deaktiválhatjuk vagy törölhetjük fiókját és a fiókjában lévő összes kapcsolódó információt és fájlt, és/vagy megakadályozhatunk minden további hozzáférést az ilyen fájlokhoz vagy a Clonable szolgáltatáshoz. Ön elfogadja továbbá, hogy nem vagyunk felelősek Önnel vagy harmadik féllel szemben a Platformhoz való hozzáférésének megszüntetéséért. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és időről időre, ideiglenesen vagy véglegesen, részben vagy egészben: (a) a Klónozható szolgáltatás módosítását vagy megszüntetését, beleértve, de nem kizárólagosan (i) a Klónozható szolgáltatások elérhetőségének idejének korlátozását, (ii) a Klónozható szolgáltatás engedélyezett használatának korlátozását, és (iii) a Felhasználónak a Klónozható szolgáltatás használatára vonatkozó jogának korlátozását vagy megszüntetését, értesítéssel vagy anélkül; (b) a Clonable szolgáltatás használatával kapcsolatban díjakat számít fel; (c) megváltoztathatja és/vagy elengedheti a Clonable szolgáltatással kapcsolatban felszámított díjakat; és/vagy (d) lehetőségeket kínálhat a Clonable szolgáltatás egyes vagy valamennyi felhasználójának. Ön elfogadja, hogy sem mi, sem bármelyik társvállalatunk nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a Clonable szolgáltatás, illetve a Platformon keresztül kínált bármely szolgáltatás, tartalom vagy funkció teljes vagy részleges módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Visszavonhatjuk az Ön regisztrációs jogosultságát és/vagy bármilyen más megfelelő intézkedést tehetünk ezen irányelvek betartatása érdekében, ha a jogsértésekről tudomást szereznek. Továbbá saját belátásunk szerint bármilyen okból megszüntethetjük az Ön fiókját vagy a Clonable szolgáltatás és platform bármely funkciójában való részvételét. ClonableA visszatérítési és törlési szabályzat a Clonable szolgáltatási feltételeinek részét képezi, és azokba beépül (Kattintson ide a visszatérítési és törlési szabályzatért). A Clonable oldalon történő regisztráció és a Clonable szolgáltatások használatának feltételeként Ön kifejezetten elismeri, hogy elolvasta és megértette a visszatérítési és lemondási szabályzatot, és elfogadja annak feltételeit. Ha Ön bármikor nem ért egyet a visszatérítési és lemondási szabályzattal vagy annak bármely részével, az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége a Clonable Szolgáltatások használatának megszüntetése és fiókjának megszüntetése. Vegye azonban figyelembe, hogy az ilyen felmondás időpontja előtt történt összes tranzakcióra teljes mértékben a visszatérítési és törlési szabályzat feltételei vonatkoznak.

Felhasználói magatartás

U stemt ermee in geen toegang te verkrijgen of te proberen toegang te verkrijgen tot het platform met andere middelen dan de door Clonable verschafte interface of enige door Clonable ingestelde toegangs- of gebruiksbeperkingen om bepaald gebruik van het platform te voorkomen te omzeilen.

U stemt ermee in het platform niet te gebruiken, of anderen aan te moedigen of toe te staan het te gebruiken om:

 • Megosztani jogellenes, káros, fenyegető, gyalázkodó, illegális, rágalmazó, becsületsértő, becsületsértő, vulgáris, obszcén, gyermekpornográf, trágár, trágár, másokat a magánéletben sértő, gyűlöletkeltő, faji, etnikai vagy más módon kifogásolható anyagokat;
 • Más személy becserkészése, megfélemlítése és/vagy zaklatása;
 • Mások felbujtása erőszak elkövetésére;
 • Kiskorúaknak bármilyen módon kárt okozni;
 • Megosztani olyan anyagokat, amelyek megosztására Önt a törvény vagy szerződéses vagy bizalmi viszony nem jogosítja fel;
 • Olyan anyagok megosztása, amelyek sértik bármely fél szellemi tulajdonjogát vagy egyéb tulajdonjogát;
 • hamisan megszemélyesíteni bármely személyt vagy szervezetet, vagy hamisan állítani vagy más módon félrevezetni egy személyhez vagy szervezethez való tartozását;
 • A platform vagy az anyagok olyan módon történő használata, amely a felhasználót abban a tévhitben ringatja, hogy közvetlen kapcsolatban áll a Clonable címmel;
 • Olyan anyagok megosztása, amelyek szoftvervírusokat vagy más számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tartalmaznak, amelyek célja a számítógépes szoftverek, hardverek vagy távközlési berendezések működésének megszakítása, megsemmisítése vagy korlátozása;
 • A platformhoz való hozzáférés vagy annak olyan módon történő használata, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy károsíthatja a Clonable bármely szerverét vagy a Clonable szerverhez kapcsolódó hálózatokat;
 • szándékosan vagy akaratlanul megzavarja vagy megszakítja a platformot, vagy megsérti a platformhoz való hozzáférésre vagy annak használatára vonatkozó törvényeket, megsérti a platformhoz kapcsolódó hálózatok követelményeit, eljárásait, irányelveit vagy szabályzatait, vagy részt vesz a Megállapodás által tiltott tevékenységekben;
 • Megzavarja a platform, a platformhoz kapcsolódó vagy azon keresztül elérhető anyagok, fiókok, jelszavak, szerverek vagy hálózatok biztonságát, vagy más módon kárt okoz a platformban, illetve a kapcsolódó vagy linkelt oldalakon keresztül elérhető anyagokban, fiókokban, jelszavakban, szerverekben vagy hálózatokban;
 • megzavarni, gátolni vagy megakadályozni más felhasználókat a Platform vagy az Anyagok, illetve bármely más kapcsolódó vagy linkelt oldal, platform vagy tartalom használatában vagy élvezetében;
 • Hozzáférni vagy megkísérelni hozzáférni olyan Anyaghoz, amelyhez nem jogosult hozzáférni, vagy olyan módon, amelyet nem szándékosan tettek elérhetővé a Platformon keresztül;
 • Az Anyagok bármely részének, a Platform vagy az Anyagok használatának, illetve a Platformhoz vagy az Anyagokhoz való hozzáférésnek a reprodukálása, eladása, viszonteladása vagy kereskedelmi célú hasznosítása;
 • A platform előfizetéses vagy egyéb módon történő, a Clonable engedélye nélküli tárhelyszolgáltatása, beleértve a kapcsolódó alkalmazást is, annak érdekében, hogy harmadik fél számára lehetővé tegye a platform használatát bármilyen Anyag létrehozására, továbbítására vagy védelmére;
 • csalás, rágalmazás vagy más módon mások törvényes jogainak (például a magánélethez és a nyilvánossághoz való jog) megsértése; vagy
 • Más olyan magatartást tanúsít, amely a Clonable belátása szerint nem megfelelő, törvénytelen vagy kifogásolható.

Továbbá, a Clonable szolgáltatás használatának feltételeként Ön vállalja, hogy betartja az összes vonatkozó törvényt, szabályt és rendeletet.

Annak érdekében, hogy termékeink és szolgáltatásaink minőségét meg tudjuk védeni, Ön ezennel felhatalmazza alkalmazottainkat és képviselőinket, hogy saját belátásunk szerint bármilyen okból hozzáférjenek fiókjához és adataihoz. Fenntartjuk továbbá a jogot, de nem vállalunk felelősséget arra, hogy a Clonable szolgáltatás és platform használata során tanúsított magatartását figyelemmel kísérjük vagy felülvizsgáljuk. A Clonable szolgáltatás és a Platform Ön által történő használata az összes alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi törvény és szabályozás hatálya alá tartozik. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy Ön felelős a platformhoz való hozzáféréshez szükséges összes hozzáférési vonal, telefon- és számítógépes berendezés (beleértve a modemet is) vagy egyéb eszköz beszerzéséért vagy biztosításáért, valamint az ezekhez kapcsolódó díjak megfizetéséért.

Joghatósági kérdések

A platformot a Clonable Hollandiából irányítja és működteti, és nem célja, hogy a Clonable a Holland Államon kívüli bármely más terület törvényeinek vagy joghatóságának hatálya alá kerüljön. A Clonable nem állítja és nem garantálja, hogy a Clonable szolgáltatás és platform vagy annak bármely része alkalmas vagy elérhető bármely adott joghatóságban történő használatra. Azok, akik úgy döntenek, hogy hozzáférnek a platformhoz, ezt saját kezdeményezésükre és saját felelősségükre teszik, és felelősek a helyi törvények, szabályok és előírások betartásáért. Bármikor és saját belátásunk szerint korlátozhatjuk a platform elérhetőségét, részben vagy egészben, bármely általunk választott személyre, földrajzi területre vagy joghatóságra.

Értesítések

Clonable értesítheti Önt e-mailben, a platformon történő közzététel útján vagy más ésszerű módon. Ön köteles a Clonable e-mailben vagy a Clonable által kifejezetten előírt más módon írásban értesíteni a -t. A Clonable a Clonable szolgáltatáson keresztül hirdetményeket vagy üzeneteket küldhet, terjeszthet vagy jeleníthet meg, hogy tájékoztassa Önt a Megállapodás, a Clonable szolgáltatás és platform, az adatvédelmi irányelvek vagy egyéb érdekeltségi kérdések változásairól. Az információk ilyen jellegű sugárzása, terjesztése vagy megjelenítése az Ön értesítésének minősül.

Alkalmazandó jog és egyéb általános feltételek

A Megállapodás nem hoz létre, és nem értelmezhető úgy, hogy az Ön és a Clonable között partnerség, közös vállalkozás, munkáltató-munkavállaló, ügynökség vagy franchise-adó-franchise-adó kapcsolat jönne létre. A Megállapodásra a holland jog irányadó, és a holland jog szerint kell értelmezni, a kollíziós jog elveinek alkalmazása nélkül. A megállapodásra és az abból eredő további megállapodásokra a holland jog az irányadó. Ön elfogadja, hogy a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jogi vagy méltányossági keresetet kizárólag a s'Hertogenbosch város bíróságai előtt lehet megindítani, és Ön ezennel beleegyezik és aláveti magát az ilyen keresetek elbírálására az ilyen bíróságok személyes joghatóságának, és lemond a joghatósággal, a helyszínnel vagy az ilyen bíróságok számára alkalmatlan fórummal kapcsolatos kifogásokról. Ön elfogadja, hogy a Clonable szolgáltatás és a Platform vagy a Szerződés használatából eredő bármely követelést vagy keresetindítási okot a követelés vagy keresetindítási ok felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell benyújtania, különben az örökre elévül, az elévülési idő vagy más ellentétes törvények ellenére. Ezen időszakon belül a Clonable elmulasztása a megállapodás bármely rendelkezésének vagy kapcsolódó jogának érvényesítésében vagy gyakorlásában nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. Ha a Megállapodás bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy bármely okból végrehajthatatlan, az adott rendelkezés a jelen feltételektől elválaszthatónak tekintendő, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Clonable a Megállapodást részben vagy egészben bármikor átruházhatja az Ön értesítésével vagy anélkül. A Clonable kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem ruházhatja át, nem ruházhatja át és nem adhat allicencet a Megállapodásra, illetve a Megállapodásból eredő jogaira vagy kötelezettségeire. A felek egyike sem mondhat le a jelen szerződésben foglaltak bármelyikének megszegéséről vagy nem teljesítéséről, ez nem minősül lemondásnak bármely korábbi vagy későbbi megszegésről vagy nem teljesítésről. A jelen Megállapodásban szereplő címsorok, feliratok vagy bekezdéscímek csak az olvasó kényelmét szolgálják, és semmilyen módon nem határozzák meg vagy magyarázzák a jelen Megállapodás bármely bekezdését vagy rendelkezését. Ez a teljes megállapodás az Ön és a Clonable között a jelen szerződés tárgyára vonatkozóan, és Ön nem módosíthatja azt. A megállapodás a Clonablejogutódai, megbízottjai és licencjogosultjai javára válik hatályossá. Korlátozás nélkül, Ön elfogadja, hogy a Megállapodás nyomtatott változata és bármely elektronikus formában adott értesítés ugyanolyan mértékben és feltételek mellett elfogadható a Megállapodáson alapuló vagy azzal kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint más, eredetileg nyomtatott formában keletkezett és vezetett üzleti dokumentumok és nyilvántartások.

Szerzői jog és szerzői jogi közlemények

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonát, és arra kérjük felhasználóinkat, hogy ugyanezt tegyék. Megfelelő körülmények között és saját belátásunk szerint megszüntethetjük azon felhasználók fiókját, akik megsértik mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy véli, hogy az Ön munkáját szerzői jogot sértő módon másolták, kérjük, adja meg a szerzői jogi megbízottunknak a következő információkat:

 • a szerzői jog jogosultja nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;
 • a szerzői joggal védett mű leírása, amelyet állítása szerint megsértettek
 • Annak leírása, hogy az Ön szerint megsértett anyag hol található a platformon;
 • az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;
 • az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, az Ön megbízottja vagy a törvény nem engedélyezi; és
 • az Ön által tett, hamis tanúzás terhe mellett tett nyilatkozat, amely szerint a fenti információk a bejelentésben szereplő adatok pontosak, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni jogosult.

A megállapodás módosításai

Clonable behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst naar eigen goeddunken te wijzigen en alle wijzigingen zullen onmiddellijk na publicatie van kracht zijn. Wij zullen dergelijke wijzigingen aankondigen door het herziene ontwerp van de Overeenkomst op het platform te plaatsen. U kunt bepalen wanneer de Overeenkomst voor het laatst werd herzien door onderaan deze pagina “Laatst herzien op” te bekijken. Door gebruik te blijven maken van het platform na dergelijke wijzigingen, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Overeenkomst of eventuele wijzigingen daarvan, gelieve dan dit platform niet langer te gebruiken.

Laatst herzien op 08 mei 2023